esprit

AGD col•laboració amb altres industrials

AGD executa tot tipus de treballs relacionats en el que l’amiant està present. Poden tractar-se de treballs amb Amiant friable o no friable.

En els treballs amb Amiant no friable, un dels més habituals és la retirada de cobertes de fibrociment, habitualment denominades “uralita. En ocasions, aquests treballs de retirada són per a un futur enderroc i en molts d’altres la retirada de la coberta és per a la substitució per una de nova sense amiant.

Imatge: treballs de canvi de coberta. Tipologia de la coberta de dents de serra. AGD realitza els treballs al matí i l’empresa de la nova coberta, inicia el nou muntatge una vegada finalitzats els nostres treballs. RD 396/2006

En aquelles ocasions en les que s’ha de realitzar un canvi de coberta, AGD col·labora estretament amb d’altres empreses especialitzades del sector. Realitzem la retirada de la coberta de fibrociment i un altre especialista instal·la una nova. Aquests treballs requereixen una bona coordinació entres ambdues empreses implicades, ja que moltes vegades, la propietat, te com exigència que al final de la jornada de treball la part de la coberta retirada ha de quedar tapada, segellada i impermeabilitzada.


Imatge: equip d’agd desmuntant la coberta de fibrociment i dent de serra amb la nova coberta instal·lada