esprit

INFORME IDENTIFICACIÓ MATERIALS AMB AMIANT – TERRES CONTAMINADES

Un dels treballs més comuns que AGD ASBESTHOS realitza a diari, és la retirada de cobertes de fibrociment amb amiant.

AGD Asbesthos també realitza molts altres treballs relacionats amb, com poden ser informes d’identificació de materials amb amiant. Per a poder realitzar aquestes obres, contem amb un equipo tècnic qualificat i certificat amb les normatives especifiques en amiant:

Aquest tipus d’estudis conten amb con tres fases molt ben definides:

  • Estudio de la problemàtica: saber las necessitats del cliente, recopilació d’informació prèvia (planells, processos de construcció, any de fabricació…)
  • treball de camp: reconeixement  de la zona afectada, identificació de les zones sospitoses de tenir amiant, recollida de mostres sòlides, assajos ambientals…
  • Redacció de l’informe d’identificació: localització i determinació de l’estat d’afectació dels materials i zones, resultat dels assajos (mostres sòlides y ambientals) i proposta de mesures i actuacions.

 

 

 

 

 

 

Un dels treballs recentment  realitzats per AGD, ha estat un informe de identificació de terres contaminades amb amiant en un solar de la ciutat de Barcelona.

S’han realitzat varies cates amb màquina retroexcavadora i s’ha delimitat la zona afectada tant  en superfície como en profunditat.