esprit

INFORME IDENTIFICACIÓ MATERIALS AMB AMIANT – TERRES CONTAMINADES

15/12/2018

Un dels treballs més comuns que AGD ASBESTHOS realitza a diari, és la retirada de cobertes de fibrociment amb amiant.

AGD Asbesthos també realitza molts altres treballs relacionats amb, com poden ser informes d’identificació de materials amb amiant. Per a poder realitzar aquestes obres, contem amb un equipo tècnic qualificat i certificat amb les normatives especifiques en amiant:

Aquest tipus d’estudis conten amb con tres fases molt ben definides:

  • Estudio de la problemàtica: saber las necessitats del cliente, recopilació d’informació prèvia (planells, processos de construcció, any de fabricació…)
  • treball de camp: reconeixement  de la zona afectada, identificació de les zones sospitoses de tenir amiant, recollida de mostres sòlides, assajos ambientals…
  • Redacció de l’informe d’identificació: localització i determinació de l’estat d’afectació dels materials i zones, resultat dels assajos (mostres sòlides y ambientals) i proposta de mesures i actuacions.

 

 

 

 

 

 

Un dels treballs recentment  realitzats per AGD, ha estat un informe de identificació de terres contaminades amb amiant en un solar de la ciutat de Barcelona.

S’han realitzat varies cates amb màquina retroexcavadora i s’ha delimitat la zona afectada tant  en superfície como en profunditat.

 


LES DIFERENTS CARES DEL FIBROCIMENT AMB AMIANT

16/10/2018

AGD es una empresa RERA i la única activitat econòmica que realitza es la retirada d’amiant en totes les seves variants, Amiant no friable (fibrociment) i Amiant friable (calorifugats, ignifugats, juntes de tancament , pintures…)

En aquesta ocasió, agd, ha realitzat la retirada d’un tancament de façana d’un edifici a Cornellà de Llobregat (Barcelona). Els elements del tancament han resultat ser unes peces de fibrociment amb Amiant molt poc comuns.

                                      

Donada la singularitat d’aquestes peces i abans de la serva retirada, s’ha efectuat un anàlisi de mostres solides per a confirmar que efectivament les fibres de les que estava composat el fibrociment eren d’amiant. El resultat va ser amiant amb la varietat més comú, crisotil.


AGD col•laboració amb altres industrials

15/06/2018

AGD executa tot tipus de treballs relacionats en el que l’amiant està present. Poden tractar-se de treballs amb Amiant friable o no friable.

En els treballs amb Amiant no friable, un dels més habituals és la retirada de cobertes de fibrociment, habitualment denominades “uralita. En ocasions, aquests treballs de retirada són per a un futur enderroc i en molts d’altres la retirada de la coberta és per a la substitució per una de nova sense amiant.

Imatge: treballs de canvi de coberta. Tipologia de la coberta de dents de serra. AGD realitza els treballs al matí i l’empresa de la nova coberta, inicia el nou muntatge una vegada finalitzats els nostres treballs. RD 396/2006

En aquelles ocasions en les que s’ha de realitzar un canvi de coberta, AGD col·labora estretament amb d’altres empreses especialitzades del sector. Realitzem la retirada de la coberta de fibrociment i un altre especialista instal·la una nova. Aquests treballs requereixen una bona coordinació entres ambdues empreses implicades, ja que moltes vegades, la propietat, te com exigència que al final de la jornada de treball la part de la coberta retirada ha de quedar tapada, segellada i impermeabilitzada.


Imatge: equip d’agd desmuntant la coberta de fibrociment i dent de serra amb la nova coberta instal·lada

 


Equips de desamiantat executant treballs especials: tall de formigó amb diamant

10/05/2018

AGD te a la plantilla un equip personal amb àmplia experiència de treballs de desamiantat en totes les seves variants: retirada d’elements de fibrociment friables i no friables.

A la imatge que es mostra, els nostres equips estan realitzant tall en formigó mitjançant un trepant a rotació i amb una corona de diamant. Els “testimonis” extrets a la perforació, seran analitzats per comprovar l’existència o no de material ignifugat amb l’amiant.

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

El tall de formigó es realitza mitjançant via humida, amb el que es minimitza la alliberació de fibres d’amiant.

L’aigua de rebuig  de la perforació, es recull mitjançant aspiradors d’aigua dotats  amb filtre HEPA i posteriorment una vegada ja filtrada es torna a la xarxa general de desguàs.