retirada de uralita

agd, s.l. ha desmuntat més de 150.000m2 de fibrociment en el que va d’any 2010. (1/1 a 30/5)

D’acord amb les dades emeses pels abocador d’Espanya, receptors dels elements amb amiant desmuntat i condicionat per agd, s.l.; es xifra en més de 1.950 les tones dipositades en ells de material no friable. En aquestes tones no s’inclouen els residus procedents dels treballs amb materials friables que es controlen independentment dels anteriors.